Zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se ve společnosti ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o. řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
Tento dokument slouží pro zajištění informovanosti, jakožto subjektu údajů, o nakládání s Vašimi osobními údaji, v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme, příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

 

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o., se sídlem Nejdecká 714, 691 44 Lednice, IČ: 09203061, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C 117783(dále jen „Společnost“).

 

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu:

 • marketingové a obchodní nabídky: jméno, příjmení, titul, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail;
 • objednávání zboží a služeb: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), dodací adresa (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firmu, IČ, DIČ.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace obchodního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem;
 • vedení vnitřní evidence zákazníků a její vyhodnocování;
 • marketingově-obchodní účely správce na základě uděleného souhlasu.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu.
V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu na dobu neurčitou, max. však po dobu 10 let od udělení (poté společnost požádá o udělení nového souhlasu), příp. s platností do jeho písemného odvolání.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje správce zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů, kteří jsou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména však prostř. subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami.

ZABEZPEČENÍ DAT

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 1. Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 2. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného
  odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 4. Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 5. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 6. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 7.  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, je možné uplatnit písemně na emailové adrese společnosti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adrese sídla společnosti ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o., Nejdecká 714, 691 44 Lednice.

Aktualizováno ke dni 29.01.2021